Stadgar

Stadgar för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Öppna Stadgar för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening i PDF format.

Syftemål

§1. Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen.

Medlemskap

§2. Medlemskap i föreningen kan, efter prövning av styrelsen, vinnas av envar, som äger eller arrenderar fastighet inom Bergåsa, Västra Mark, Elleskär, Arnö och Gräsviksområdet i Karlskrona.

§3. Önskas utträde ur föreningen anmäles detta skriftligen till styrelsen.

§4. Medlem, som ej under årets första kvartal erlagt stadgad årsavgift, kan av styrelsen efter föregången varning uteslutas.

§5. Den, som ur föreningen utträtt eller blivit därifrån skild, äger ingen del i föreningens tillgångar eller rätt att återfå vad han inbetalat.

Avgifter

§6. Medlem erlägger den årsavgift, som årsmötet fastställer. Avgiften gäller för kalenderår.

Styrelse

§7. Att ombesörja föreningens angelägenheter väljes en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter samt tre suppleanter. Mandattiden för ordförande och suppleanter är ett år. Mandattiden för övriga styrelseledamöter är för två år, och dessa väljes halva antalet varje år.

§8. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel.

§9. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta denne anser nödigt eller två av styrelsens ledamöter det fordra.

§10. För besluts fattande böra minst tre av styrelsens ledamöter vara närvarande och gäller som styrelsens beslut den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§11. Ordföranden åligger att opartiskt leda förhandlingarna vid såväl föreningens som styrelsens sammanträden samt tillser att inga mot stadgarna stridande beslut fattas.

§12. Sekreteraren för protokoll vid såväl föreningens som styrelsens sammanträden samt uppsätter styrelsens berättelse över föreningens verksamhet.

§13. Kassören omhänderhar föreningens ekonomi och för dess räkenskaper, vilka föras för kalenderår och i god tid före årsmötet framlägges för revisorerna till granskning.

Revisorer

§14. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under löpande räkenskapsår utses å årsmötet två revisorer och två suppleanter.

§15. Revisorerna avgiva sin berättelse för det gångna räkenskapsåret till styrelsen. Revisorerna äga rätt att efter tillsägelse när som helst taga del av styrelsens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar.

Sammanträden

§16. Årsmöte hålles under april månads utgång. På årsmötet skola följande ärenden behandlas:

  1. Val av två justeringsmän.
  2. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
  3. Föredragning av revisionsberättelsen
  4. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.
  5. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
  6. Val av revisorer och suppleanter.
  7. Fastställande av årsavgiften.
  8. Ärenden, som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet. Ärenden, som skola av årsmötet behandlas, böra vara till ordföranden inlämnade senast en månad före årsmötet.

§17. Extra sammanträden hålles så ofta styrelsen så anser nödigt eller då minst 5 medlemmar därom göra skriftlig begäran med uppgivandet av ändamålet med sammanträdet.

§18. Kallelse till sammanträden sker genom annonsering, kallelselista eller kort.

Allmänna bestämmelser

§19. Tvister rörande dessa stadgar eller emellan medlemmar eller f.d. medlemmar och föreningen avgöres genom skiljemän på sätt lagen om skiljemän föreskriver.

§20. Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösande skola avgöras vid två på varandra följande sammanträden, av vilka minst ett ordinarie, och med minst 2/3 röstmajoritet.

§21. Fattas beslut om föreningens upplösning skall samtidigt och med samma röstetal avgöras huru möjligen uppstående behållning skall användas.