månadsarkiv: februari 2020

Bryggkommittén läggs ner

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Intresset för bättre båtplatser med vågbrytare mellan Studentviken och BTH var stort bland Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings medlemmar när idén presenterades i maj 2018. Mer än 40 personer anmälde sitt intresse för en bryggplats under sommaren. Villaföreningen beslutade att tillsätta en Bryggkommitté för att arbeta vidare med denna fråga.

Bryggkommittén har haft flera sammankomster och många timmars arbete har lagts ner sedan starten. I december 2019 efterlyste kommittén nya krafter som skulle ha möjlighet att engagera sig och ta ärendet vidare för att slutligen komma fram till målet. Dessvärre har ingen anmält sig för att hjälpa till att driva frågan vidare. Medlemmarnas intresse och deras engagemang är föreningens viktigaste och främsta tillgång. Eftersom detta saknas i denna fråga har villaföreningens styrelse på det senaste styrelsemötet 2020-02-24 tagit det tråkiga beslutet att Bryggkommittén ska läggas ner.

Som medlem har du formellt inget ansvar för att hjälpa din förening mer än att betala medlemsavgiften. Verkligheten är dock något annat. Ska en ideell förening blomstra och på sikt överleva handlar allt om att så många personer som möjligt engagerar sig i föreningens aktiviteter, i stort och i smått. Styrkan i en förening växer fram genom medlemmarnas engagemang.

Fjärrvärmearbetet på Kronobergsgatan

Kronobergsgatan 2019-11-30

Här följer den senaste informationen föreningen fått av Affärsverken.

Mark- och installationsarbetet för fjärrvärme på södra Kronobergsgatan där även VA och elkablage i gatan har bytts ut kommer att med stor sannolikhet avslutas innan Påsk för denna gång. Asfaltering kommer att ske senare då asfaltsverken startar upp. Det finns nya hushåll som anmält intresse och beslut kommer tas om och i så fall när fortsatt utbyggnaden ska ske.

Skrivelse till Karlskrona kommun

Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper VighagenBlekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper Vighagen

Villaföreningen skickade under senare delen av 2019 in en skrivelse till Karlskrona Kommun som bland annat tog upp aktuell parkeringsfråga. Då vi inte fick in representanter för att driva parkeringsfrågan och vi därmed inte kunde lägga fram ett förslag våra medlemmar kunde stå bakom drogs skrivelsen tillbaka. För några veckor sedan skickades en omarbetad version in vilket uppmärksammades i helgens upplaga av Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09.

Det föreningen vill åstadkomma med inskickad skrivelse är att få igång en dialog framöver med Karlskrona kommun och på detta sätt främja ett framtida samarbete. Vår förhoppning är att Karlskrona kommun ser över möjligheten att arrangera regelbundna samrådsmöten med villaföreningen tillsammans med Drift- och servicenämnden.

Skrivelsens innehåll berör både gamla och nya punkter Bergåsa Västra Marks Villaägareförening har haft med Karlskrona kommun de senaste åren angående trafik, säkerhet och trevnad.

Utöver några av de punkter du kan läsa om i BLT’s tidningsartikel följer nedan några exempel på andra områden skrivelsen tar upp.

TRAFIK – Karlskrona Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att bifalla vårt medborgarförslag ”Fartsänkande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark” som innehöll åtgärder i form av vägbulor på både Kronobergsgatan och Baldersvägen. Vad hände med vägbulorna på Baldersvägen?

SÄKERHET – Belysning till och från löparspår och utegym (via Tallvägen) på Västra Mark saknas vilket ger otrygghet och minskad tillgänglighet. Även belysning mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola skulle öka tryggheten och minska risken för stölder vid bryggorna längs strandlinjen.

TREVNAD – Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-24 att bifalla föreningens inskickade medborgarförslag gällande iordningsställande av Frejalunden/Lillan. Villaföreningen önskar ett svar av kommunen när detta förväntas vara klart. Andra punkter som finns i skrivelsen är problem med råttor runt återvinningsstationen vid idrottsplatsen, saknade lekredskap som tidigare fanns på Studentvikens badplats och ett antal ”bortglömda” båtvrak upplagda vid sidan av Studentviken.