Trafik

Fastighetsägares ansvar

Trafikfarlig växtlighet

Träd, häckar och buskage utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten. Fastighetsägare har ansvar för att hålla rent på trottoaren utanför fastigheten. Växtlighet får inte skjuta ut över gångbanor på lägre höjd än 2,3 meter. Över väg får växtlighet inte skjuta ut på lägre höjd än 4,5 meter.

Växtlighet vid gatuhörn

Dessutom får häckar eller annan växtlighet, murar eller plank inte vara högre än 0,8 meter vid gatuhörn där det skall finnas en fri sikttriangel.

Angående siktskymmande växtlighet på fastighet

Fastighetsägare i området ombedes vidtaga åtgärder och se över växtlighet, murar eller plank som skymmer sikten eller utgör hinder och är en fara för gående och annan trafik.

Hastighetsbegränsning

30 skyltPå hela Bergåsa råder en hastighetsbegränsning på 30km/h. Det är lika allvarligt att köra för fort här, som utanför ett dagis eller en skola. Vi är många som rör oss längs med områdets vägar alla tider på dygnet. Dygnet runt. Året runt.

  • En gångtrafikant som blir påkörd i 30km/h överlever allt som oftast, med skador till följd.
  • En gångtrafikant som blir påkörd i 50km/h dör 8 gånger av 10.

  • Stanna och parkera

    Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning. I en T-korsning gäller förbudet att stanna och parkera även på den anslutningsfria sidan av korsningen.

    Gatubelysning

    Tekniska förvaltningen ansvarar för gatu-/parkbelysningen inom Karlskrona kommun. Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar m.m. kan anmälas till Tekniska förvaltningens felanmälan 0455-30 32 37 eller ett e-postmeddelande till felanmalan.tf@karlskrona.se. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.