Medlem

Är du inte medlem ännu? Gör som de flesta andra boende i området, gå med i föreningen.

Föreningens medlemmar betalar årligen en medlemsavgift vars storlek fastställts på föreningens årsmöte.

Medlemskap i föreningen sker genom inbetalning av medlemsavgiften, för den som äger eller arrenderar fastighet inom Bergåsa, Västra Mark, Elleskär, Arnö och Gräsviksområdet i Karlskrona. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår och upphör vid årets slut.

För att bli medlem, betala in årsavgiften på 100 kronor till Bankgironummer 5190-3060 och ange: Medlemsavgift 2024, Namn, Adress (gata och nummer), E-post och Telefonnummer.

Medlemsavgift - Bankgiro inbetalning/girering avi

För att verksamheten skall fortgå är Villaföreningen beroende av sina medlemmar och att det finns aktiva människor i föreningen. Vi har många frågor som binder oss samman och ju fler medlemmar vi är, ju starkare förhandlingspart blir vi.

Kontaktadress:

kassor@bergasa.se – Medlemsfrågor till kassören