månadsarkiv: augusti 2019

Höstträff och Föreningsmöte 29/9

Höstträff söndagen 2019-09-29Höstträff söndagen 2019-09-29 med flottupptagning på programmet

Söndagen den 29 september klockan 10:00-12:00 är det dags för Höstträff där vi bland annat tar upp föreningens badflotte och gör våra parkområden fina. Direkt efter följer ett extra föreningsmöte i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening klockan 12:00, där röstning om nya stadgar står på programmet.

Vi samlas vid Frejalunden ”Lillan” klockan 10:00 och delar sedan upp oss mellan stranden och våra grönområden, Frejalunden ”Lillan” och Idunaparken.

Alla är välkomna att bidra efter förmåga, gammal som ung. Ta med skottkärra, grensåg, sekatör, såg, kratta och dylikt som är lämpligt för att kunna röja och höstfixa dessa två objekt inför kommande pulkasäsong.

Vi avslutar vi i Frejalunden ”Lillan” med grillad korv och dryck till alla medhjälpare och Höstträffen övergår i föreningsmöte.

Info om extra föreningsmöte

Då Bergåsa- Västa Marks Villaägareförenings nuvarande stadgar inte längre stödjer föreningens arbete på ett optimalt sätt och att språket i dessa dessutom är ålderdomligt, föreslår styrelsen att de gamla stadgarna byts ut.

Tanken med föreningens nya stadgar är att de ska vara lätta att förstå och att de ska fungera som ett stöd för föreningens styrelsearbete och dess medlemmar. De nya stadgarna kommer även att omfatta den nya personuppgiftslagen GDPR.

För beslut om att byta ut föreningens stadgar behöver omröstning ske vid två separata tillfällen. På årsmötet den 1 maj 2019 genomfördes första röstningen om att anta föreslagna nya stadgar där majoriteten röstade för ett byte. Den andra och avgörande röstningen kommer att ske efter föreningens Höstträff den 29 september 2019 klockan 12:00. De nya stadgarna kommer att antas om två tredjedelars majoritet av närvarande medlemmar röstar för.

Föreslagna nya stadgar följer:

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är BERGÅSA – VÄSTRA MARKS VILLAÄGAREFÖRENING med Karlskrona som hemort.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen för boende som äger eller arrenderar fastighet inom Bergåsa, Västra Mark, Elleskär, Arnö och Gräsviksområdet i Karlskrona. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten. För att förverkliga sina mål kan föreningen anordna möten och tillställningar för medlemmarna. För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar.

§ 3 Medlemmar

Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

Föreningen samlar endast in personuppgifter till ett register över föreningens medlemmar. Det som samlas in är namn, adress och i vissa fall telefonnummer och/eller e-postadress. Medlemslistan uppdateras varje år, när medlemsavgiften betalas in. Om en medlem avslutar sitt medlemskap raderas dennes uppgifter från registret.

Föreningens kassör är personuppgiftsansvarig. Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga och lämna klagomål till Datainspektionen.

§ 4 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar betalar årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.

§ 5 Medlemskapets upphörande

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande orsakar föreningen eller dess strävanden skada, kan efter beslut vid styrelsemöte skiljas från sitt medlemskap. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår och upphör vid årets slut. Om medlem väljer att gå ur föreningen innan årets slut betalas årsavgift inte tillbaka.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska skickas till revisorerna av kassören, minst fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§ 7 Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst fem medlemmar, skriftligt, kräver det för att behandla ett och samma ärende. Föreningens årsmöte ska hållas före maj månads utgång. På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret. På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal räknas ordförandes röst som två. Kallelse till föreningsmöte aviseras på hemsida, sociala medier och anslås på föreningens anslagstavlor.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • att mötet är stadgeenligt utlyst
 • fastställande av mötets dagordning
 • val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
 • behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande
 • behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
 • frågan om beviljande av ansvarsfrihet
 • val av styrelse
 • val av revisor och revisorssuppleant
 • val av valberedning
 • behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
 • beslut om medlemsavgiften
 • övriga frågor

§ 8 Styrelsen och förtroendevalda

Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. I styrelsen ingår föreningens ordförande, kassör och sekreterare som väljs för högst två år i sänder, samt minst två övriga ledamöter, bland vilka styrelsen väljer vice ordförande för ett kalenderår i sänder. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas. I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta, dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutför om minst tre styrelserepresentanter (ej suppleanter) är närvarande. Vid röstning som ger oavgjort resultat räknas ordförandes röst som två.

 • Ordföranden ska opartiskt leda föreningens och styrelsens möten samt se till att det som står i stadgarna följs.
 • Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens möten samt skriver föreningens verksamhetsberättelse.
 • Kassören har hand om föreningens ekonomi och räkenskaperna som förs över kalenderår.
 • Revisorn och dess suppleant är ansvariga för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, var för sig, av föreningens ordförande och kassör.

§ 10 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med två tredjedelars majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösningen av föreningen avgör styrelsen hur tillgångar ska fördelas.

§ 11 Ändring av stadgar

Beslut om ändringar av stadgarna eller om föreningens upplösande ska avgöras vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie, och med minst två tredjedelars röstmajoritet.

Skrivelse till Karlskrona kommun

Villaföreningens styrelse har fått påtryckningar av flera medlemmar om att agera i uppkommen parkeringssituation på Bergåsa. Flera Bergåsabor har fått parkeringsböter och det som engagerat mest har varit regeln om 24-timmarsparkering och dess miljöpåverkan.

I villaföreningens namn har styrelsen i helgen skickat in en skrivelse till Karlskrona kommun, med ansökan om ändring till 7-dygnsparkering i bostadsområdet. Skrivelsen tar även upp andra punkter som berör trafik, säkerhet och trevnad. Vi har begärt att Karlskrona kommun återkommer med en åtgärdsplan för var och en av punkterna. Styrelsen hoppas kunna komma tillbaka med återkoppling från kommunen inom kort.