Inställda aktiviteter

Valborg 2020

Styrelsen har haft ett möte angående kommande aktiviteter och den rådande situationen med spridning av Corona i samhället. Villaföreningen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att alla vårens planerade aktiviteter är inställda och i vissa fall framskjutna.

Detta innebär att Valborgsfirande på Studentviken inte blir av. Tippning av trädgårdsavfall på parkeringen vid Studentviken är därför inte tillåtet. Överträdelser betraktas som nedskräpning och kommer att anmälas.

Även Vårträffen fredagen den 1/5 klockan 10:00-12:00 och föreningens Årsmöte också detta fredagen den 1/5 klockan 12:00, är tills vidare uppskjutna. Det blir inte heller någon Loppis/Växtbytardag i Frejalunden lördagen den 23/5 klockan 10:00-12:00. Information om kommande aktiviteter kommer att läggas ut så fort situationen medger sammankomster.

2020-04-11 Lördag 08:00 Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2020-04-30 Torsdag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2020-05-01 Fredag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2020-05-01 Fredag 12:00 Årsmöte vid Studentviken (lilla stranden).
2020-05-23 Lördag 10:00-12:00 Loppis/Växtbytardag i Frejalunden.

Var med och påverka – Gå på årsmöte 1/5

Styrelsen 2019-09-29Styrelsen från vänster: Hans Södergren, Lisa Thorneus, Christian Österberg, Carin Håkansson, Assar Lindén, Carina Lindqvist. Saknas: Eleonore Ardin och Kristofer.

Vi behöver ditt engagemang i villaföreningen. Till årsmötet behöver föreningen en ny kassör, två personer till valberedningen och ytterligare en suppleant.

Vill du vara med och påverka vad som händer i närområdet? Boka in Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte. Här har du också chans som medlem att påverka hur din förening ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen. I år kommer årsmötet att hållas vid den lilla stranden på Studentviken den 1 maj, klockan 12:00.

Finns det något du vill förbättra eller ändra på? I så fall kan du skriva en motion till årsmötet och på så sätt kanske påverka hur föreningen ska jobba under kommande år. Motion till årsmötet ska vara inlämnad till styrelsen senast den 1 april. Vid omröstning har varje medlemshushåll en röst.

På årsmötet fattar medlemmarna beslut om vilka personer som ska få förtroendeuppdrag i styrelsen. Den valda styrelsen företräder medlemmarna mellan årsmötena och ska också se till att genomföra de beslut som röstas igenom. Medlemmarna får också ta ställning till om styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om den ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Har du aldrig varit på Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte? Passa på att gå dit och lyssna och lär eller gör din röst hörd. Du som redan varit med tidigare år vet hur trevligt vi har det tillsammans på våra sammankomster så vi hoppas även på din närvaro.

För dig som inte ännu är medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening finns här mer information om hur du blir medlem.

Ökad trygghet i området

Varför upplever vi vissa platser som mindre trygga, trots att risken för brottslighet där är låg? Det kan bero på dålig belysning, trånga passager, skymmande buskage och en mängd andra faktorer.

Platser som upplevs mindre trygga i områdetPlatser som upplevs mindre trygga i området

Villaföreningen försöker kartlägga platser i vår omgivning som skulle kunna åtgärdas för att skapa en tryggare miljö. Några exempel som vi i villaföreningen har haft uppe för diskussion:

  • Sträckan från Tallvägens parkering till utegymmet på Västra Mark. Vägen saknar belysning och platsen för utegymmet är inte tillräckligt öppen.
  • Gångvägen mellan Frejavägen och Sagavägen genom Frejalunden ”Lillan”. Belysning saknas, stigen smal, ojämn och ofta lerig, risk för olyckor föreligger.

Vi behöver din hjälp oss att rapportera in platser som kan upplevas som otrygga och varför ni upplever den som mindre trygg. Skicka in beskrivning och plats till webmaster@bergasa.se

Trädgårdsavfall

Karlskrona kommuns parkavdelning inspekterade i veckan Frejalunden ”Lillan” inför kommande trädröjning/gallring. Då uppmärksammades att kompost och annat trädgårdsavfall dumpats på kommunal mark. Det kan vara bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära din bostad. Knappast någon skulle komma på tanken att dumpa sitt trädgårdsavfall hos grannen, men när grannen är kommunal mark, verkar många tro att det är tillåtet, vilket inte stämmer.

Karlskrona kommun har bett villaföreningen om hjälp att informera boende i området om följande: Enligt Miljöbalken är det brottsligt att skräpa ned på alla platser dit allmänheten har tillträde eller insyn. Det gäller även i skog och mark och oavsett om det är privat eller kommunal mark det handlar om. Att som exempel slänga ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, frukt och annat trädgårdsavfall där innebär nedskräpning.

Så låt oss alla hjälpas åt att hålla rent i våra grönområden. Trädgårdsavfall lämnas kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral Mältan.

Bryggkommittén läggs ner

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Intresset för bättre båtplatser med vågbrytare mellan Studentviken och BTH var stort bland Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings medlemmar när idén presenterades i maj 2018. Mer än 40 personer anmälde sitt intresse för en bryggplats under sommaren. Villaföreningen beslutade att tillsätta en Bryggkommitté för att arbeta vidare med denna fråga.

Bryggkommittén har haft flera sammankomster och många timmars arbete har lagts ner sedan starten. I december 2019 efterlyste kommittén nya krafter som skulle ha möjlighet att engagera sig och ta ärendet vidare för att slutligen komma fram till målet. Dessvärre har ingen anmält sig för att hjälpa till att driva frågan vidare. Medlemmarnas intresse och deras engagemang är föreningens viktigaste och främsta tillgång. Eftersom detta saknas i denna fråga har villaföreningens styrelse på det senaste styrelsemötet 2020-02-24 tagit det tråkiga beslutet att Bryggkommittén ska läggas ner.

Som medlem har du formellt inget ansvar för att hjälpa din förening mer än att betala medlemsavgiften. Verkligheten är dock något annat. Ska en ideell förening blomstra och på sikt överleva handlar allt om att så många personer som möjligt engagerar sig i föreningens aktiviteter, i stort och i smått. Styrkan i en förening växer fram genom medlemmarnas engagemang.

Fjärrvärmearbetet på Kronobergsgatan

Kronobergsgatan 2019-11-30

Här följer den senaste informationen föreningen fått av Affärsverken.

Mark- och installationsarbetet för fjärrvärme på södra Kronobergsgatan där även VA och elkablage i gatan har bytts ut kommer att med stor sannolikhet avslutas innan Påsk för denna gång. Asfaltering kommer att ske senare då asfaltsverken startar upp. Det finns nya hushåll som anmält intresse och beslut kommer tas om och i så fall när fortsatt utbyggnaden ska ske.

Skrivelse till Karlskrona kommun

Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper VighagenBlekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper Vighagen

Villaföreningen skickade under senare delen av 2019 in en skrivelse till Karlskrona Kommun som bland annat tog upp aktuell parkeringsfråga. Då vi inte fick in representanter för att driva parkeringsfrågan och vi därmed inte kunde lägga fram ett förslag våra medlemmar kunde stå bakom drogs skrivelsen tillbaka. För några veckor sedan skickades en omarbetad version in vilket uppmärksammades i helgens upplaga av Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09.

Det föreningen vill åstadkomma med inskickad skrivelse är att få igång en dialog framöver med Karlskrona kommun och på detta sätt främja ett framtida samarbete. Vår förhoppning är att Karlskrona kommun ser över möjligheten att arrangera regelbundna samrådsmöten med villaföreningen tillsammans med Drift- och servicenämnden.

Skrivelsens innehåll berör både gamla och nya punkter Bergåsa Västra Marks Villaägareförening har haft med Karlskrona kommun de senaste åren angående trafik, säkerhet och trevnad.

Utöver några av de punkter du kan läsa om i BLT’s tidningsartikel följer nedan några exempel på andra områden skrivelsen tar upp.

TRAFIK – Karlskrona Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att bifalla vårt medborgarförslag ”Fartsänkande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark” som innehöll åtgärder i form av vägbulor på både Kronobergsgatan och Baldersvägen. Vad hände med vägbulorna på Baldersvägen?

SÄKERHET – Belysning till och från löparspår och utegym (via Tallvägen) på Västra Mark saknas vilket ger otrygghet och minskad tillgänglighet. Även belysning mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola skulle öka tryggheten och minska risken för stölder vid bryggorna längs strandlinjen.

TREVNAD – Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-24 att bifalla föreningens inskickade medborgarförslag gällande iordningsställande av Frejalunden/Lillan. Villaföreningen önskar ett svar av kommunen när detta förväntas vara klart. Andra punkter som finns i skrivelsen är problem med råttor runt återvinningsstationen vid idrottsplatsen, saknade lekredskap som tidigare fanns på Studentvikens badplats och ett antal ”bortglömda” båtvrak upplagda vid sidan av Studentviken.