Förslag på nya stadgar

Då Bergåsa- Västa Marks Villaägareförenings nuvarande stadgar inte längre stödjer föreningens arbete på ett optimalt sätt och att språket i dessa dessutom är ålderdomligt, föreslår styrelsen att de gamla stadgarna byts ut.

Tanken med föreningens nya stadgar är att de ska vara lätta att förstå och att de ska fungera som ett stöd för föreningens styrelsearbete och dess medlemmar. De nya stadgarna kommer även att omfatta den nya personuppgiftslagen GDPR.

För beslut om att byta ut föreningens stadgar behöver omröstning ske vid två separata tillfällen. De nya stadgarna kommer att antas om två tredjedelars majoritet av närvarande medlemmar röstar för. Den första omröstningen sker på det ordinarie årsmötet den 1 maj 2019. Om det vid första omröstningen blir en majoritet för att byta stadgarna planeras omröstning nummer två att ske på ett extra insatt föreningsmöte som sammanfaller med föreningens Höstträff den 29 september 2019. Även denna gång ska beslut fattas med två tredjedelars majoritet av de på mötet röstande medlemmarna för att de nya stadgarna ska antas.

Föreslagna nya stadgar följer:

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är BERGÅSA – VÄSTRA MARKS VILLAÄGAREFÖRENING med Karlskrona som hemort.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen för boende som äger eller arrenderar fastighet inom Bergåsa, Västra Mark, Elleskär, Arnö och Gräsviksområdet i Karlskrona. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten. För att förverkliga sina mål kan föreningen anordna möten och tillställningar för medlemmarna. För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar.

§ 3 Medlemmar

Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

Föreningen samlar endast in personuppgifter till ett register över föreningens medlemmar. Det som samlas in är namn, adress och i vissa fall telefonnummer och/eller e-postadress. Medlemslistan uppdateras varje år, när medlemsavgiften betalas in. Om en medlem avslutar sitt medlemskap raderas dennes uppgifter från registret.

Föreningens kassör är personuppgiftsansvarig. Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga och lämna klagomål till Datainspektionen.

§ 4 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar betalar årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.

§ 5 Medlemskapets upphörande

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande orsakar föreningen eller dess strävanden skada, kan efter beslut vid styrelsemöte skiljas från sitt medlemskap. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår och upphör vid årets slut. Om medlem väljer att gå ur föreningen innan årets slut betalas årsavgift inte tillbaka.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska skickas till revisorerna av kassören, minst fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§ 7 Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst fem medlemmar, skriftligt, kräver det för att behandla ett och samma ärende. Föreningens årsmöte ska hållas före maj månads utgång. På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret. På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal räknas ordförandes röst som två. Kallelse till föreningsmöte aviseras på hemsida, sociala medier och anslås på föreningens anslagstavlor.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • att mötet är stadgeenligt utlyst
 • fastställande av mötets dagordning
 • val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
 • behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande
 • behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
 • frågan om beviljande av ansvarsfrihet
 • val av styrelse
 • val av revisor och revisorssuppleant
 • val av valberedning
 • behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
 • beslut om medlemsavgiften
 • övriga frågor

§ 8 Styrelsen och förtroendevalda

Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. I styrelsen ingår föreningens ordförande, kassör och sekreterare som väljs för högst två år i sänder, samt minst två övriga ledamöter, bland vilka styrelsen väljer vice ordförande för ett kalenderår i sänder. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas. I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta, dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutför om minst tre styrelserepresentanter (ej suppleanter) är närvarande. Vid röstning som ger oavgjort resultat räknas ordförandes röst som två.

 • Ordföranden ska opartiskt leda föreningens och styrelsens möten samt se till att det som står i stadgarna följs.
 • Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens möten samt skriver föreningens verksamhetsberättelse.
 • Kassören har hand om föreningens ekonomi och räkenskaperna som förs över kalenderår.
 • Revisorn och dess suppleant är ansvariga för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, var för sig, av föreningens ordförande och kassör.

§ 10 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med två tredjedelars majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösningen av föreningen avgör styrelsen hur tillgångar ska fördelas.

§ 11 Ändring av stadgar

Beslut om ändringar av stadgarna eller om föreningens upplösande ska avgöras vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie, och med minst två tredjedelars röstmajoritet.

Medlemsutmaning!

Medlemsantalet ha de senaste åren haft en nedåtpekande kurva. Vi i styrelsen värnar om vår förening och vill så klart vända denna trend uppåt. Tillsammans har vi genom åren åstadkommit flera positiva förändringar för vårt närområde och ju fler vi är desto starkare är vi.

Vi har därför som mål att komma upp i 200 medlemmar innan halvårsskiftet. Om du inte redan är medlem, anslut dig och bidra till att föreningen kan fortsätta jobba för att vi ska ha en levande boendemiljö som vi kan påverka till det bättre för våra medlemmar.

Antal medlemmar i föreningen

Kostnaden är bara 100 kronor för medlemskap 2019. Info om hur du gör finns här: http://bergasa.se/foreningen/medlem/

Medlemsfrågor skickas till föreningens kassör, kassor@bergasa.se.

Nyhetsbrev

Email Banner

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening har nu gjort det möjligt att få en e-postnotifiering när nya inlägg görs på hemsidan. Vi har infört denna funktion för att snabbt kunna nå ut till alla våra medlemmar när ny information finns att läsa.

Så fort din e-postadress är registrerad kommer du att få ett meddelande när nya inlägg publiceras på vår hemsida. Du kan när som helst avregistrera dig om du inte längre vill ha fler utskick från oss.

Det enda du behöver göra är att fylla i ditt namn och e-postadress (till höger under väderprognosen).

Hälsningar,
webmaster@bergasa.se

Bryggkommittén informerar

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Det var ett tag sedan vi hörde något från Bryggkommitténs arbete. Under hösten har kommittén varit i kontakt med ett antal av Karlskrona kommuns olika förvaltningar.

Efter mycket arbete och påtryckningar har kommittén äntligen fått till ett personligt möte vecka 8 med berörda parter på Karlskrona kommun. Förhoppningsvis blir detta möte ett steg i rätt riktning på vägen mot önskat bryggbygge.

Just nu fokuserar man på bryggan och föreslaget om bastu på bryggan och belysning längs gångvägen mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola lämnas åt sidan så länge, då detta genererar betydligt mer arbete än vad man mäktar med för tillfället. Bryggkommittén kommer givetvis att ha dessa önskemål i åtanke och presentera även dessa som en helhetslösning under mötet med kommunen.

För att komma i mål med en helhetslösning för sträckan mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola kommer kommittén att behöva ytterligare tid och gärna hjälp av fler medlemmar i föreningen. Finns det någon medlem i föreningen som har möjlighet att bistå med en hjälpande hand går det att kontakta Bryggkommittén på e-postadressen bryggplats@bergasa.se.

Villaföreningen Informerar…

Bergåsa

 • Har du någon gång besökt Valborgsfirandet på Studentviken?
 • Har du eller dina barn njutit av den fina sanden på lilla stranden och kanske simmat ut till flotten på Studentvikens lilla strand?
 • Har du eller dina barn åkt pulka i Idunaparken eller Frejalunden?
 • Har du fått information om närområdet via hemsida/Facebook eller anslagstavlor?
 • Har du använt de utplacerade bänkbord som finns i Frejalunden och på Studentviken?
 • Har du lånat verktyg/hyrt tält av föreningen?
 • Har du besökt föreningens Glöggmingel i Frejalunden?

Alla ovan punkter är möjliga genom insatser från villaföreningen. Du som är medlem bidrar med din medlemsavgift bland annat till ovan saker. Under de senaste åren har villaföreningen tappat medlemmar vilket innebär att vi har mindre resurser för att anordna aktiviteter, köpa verktyg och utföra förbättringar i vårt område.

Styrelsen arbetar ideellt för dig som medlem. Som förening har vi större slagkraft än vad en privatperson har, och de senaste åren har vi fått igenom ett antal medborgarförslag. Tillsammans är vi starka!

Vi vill tacka dig som redan är medlem och därmed bidragit till att villaföreningen kan jobba för förbättringar i vårt område.

Du som ännu inte är medlem och vill att villaföreningen även i fortsättningen ska finnas kvar och jobba för att utveckla vårt närområde, bli medlem redan idag!

Kostnaden är bara 100 kronor för medlemskap 2019. Info om hur du gör finns här: http://bergasa.se/foreningen/medlem/

Vill du vara mer delaktig i det som villaföreningen gör så kan du ta plats i vår styrelse och få möjlighet att påverka ännu mer!

Är du osäker på om du är medlem, intresserad av att gå med i styrelsen eller har andra frågor kan du komma i kontakt med oss på info@bergasa.se

Nyårshälsning!

Villaföreningen 2018

Styrelsen vill önska alla medlemmar, gamla som nya, ett riktigt Gott Nytt År!

Tänk vad vi hann med förra året. Vi fixade på vår strand och i våra parker, drog igång en bryggkommitté, fick nya medlemmar i styrelsen, firade ett regnigt Valborg i Studentviken, ordnade loppis i höstas och njöt av trevligt adventsfirande i Lillan för att nämna några saker.

Hoppas att 2019 blir minst lika händelserikt och att vi tillsammans fortsätter göra vårt område fantastiskt.

Gott slut och Gott Nytt År!