Bergåsa, ny järnvägspassage

Järnvägskorningen vid Begåsa

Järnvägskorsningen vid Bergåsa

För att trafiken ska flyta bättre och säkerheten ska vara bättre för gående och cyklister utreder Trafikverket, i samarbete med Karlskrona kommun om man kan bygga en säkrare övergång med en tunnel eller bro över järnvägen i Bergåsa.

I Bergåsa, ca 2,5 km norr om Karlskrona centrum, ligger idag en järnvägskorsning. Trafiken i korsningen styrs av bommar över järnvägen. Under 2012-2013 pågår en upprustning av kust till kustbanan som kommer att göra att tågtrafiken ökar när banan är färdig 2013.

Vid järnvägskorsningen i Bergåsa kan en tätare tågtrafik medföra problem med väntetider och förlängda restider för resenärer på grund av allt tätare bomfällningar.

Bakgrund

Bergåsa utgör en knutpunkt för både lokal och regional busstrafik. Även många gående och cyklister är i behov av att passera järnvägsövergången, bland annat för att ta sig till Blekingesjukhuset och Blekinge Tekniska Högskola som ligger i nära anslutning till Bergåsa station.

Trafikverket har tillsammans med Karlskorna kommun bedömt att det finns ett behov av en sk planskild korsning där tågtrafiken separeras från övrig trafik. Det kan vara en bro eller en tunnel. Syftet är att trafiken ska passera lättare och att säkerheten ska öka.

Miljönytta

Luftföroreningarna skulle minska med en planskild korsning eftersom den bidrar till ett förbättrat trafikflöde och mindre väntetider i vägtrafiken.

När

Ombyggnaden planeras ske under 2014.

I projektet ingår en ny planskild korsning med vägbro över järnvägen i Bergåsa i höjd med Galgamarken och Wämöskolan och planskild gång- och cykelport under järnvägen vid befintlig korsning i Bergåsa.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Läs även Trafikverkets informationsblad som finns på vår hemsida <DOKUMENT>