Medborgarförslag

Nu är protokollen publicerade och här följer en sammanställning rörande föreningens inskickade medborgarförslag som bifölls i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktigemöte 2017-09-21

Utdrag från smmanträdesprotokollet:
§ 292 Svar på medborgarförslag om åtgärder på Bergåsa och Västra Mark
för att sänka hastigheten

Carina Håkansson berättar om medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 september 2017 § 384 föreslagit kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarförslaget

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2016 § 56 av Mattias Svensson.

I medborgarförslaget skriver Mattias Svensson ett antal förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Bergåsa och Västra Mark villaförenings område.

Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 31 januari 2017 § 4 lämnat yttrande och beslutsförslag.

Kommunstyrelsemöte 2017-09-05

Utdrag från smmanträdesprotokollet:
§ 384 Svar på medborgarförslag om åtgärder på Bergåsa och Västra Mark för att
sänka hastigheten

Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarförslaget

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2016 § 56 av Mattias Svensson.

I medborgarförslaget skriver Mattias Svensson ett antal förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Bergåsa och Västra Mark villaförenings område.

Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 31 januari 2017 § 4 lämnat yttrande och beslutsförslag.

Drift- och Servicenämndens möte 2017-01-31

Utdrag från smmanträdesprotokollet:
§ 8 Svar på medborgarförslag om åtgärder på Bergåsa och Västra Mark för att sänka hastigheten

Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta

  1. att bifalla medborgarförslaget, samt
  2. att uppdra åt drift- och servicenämnden att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kronobergsgatan samt Baldersvägen i Västra Mark.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2017 § 11 beslutat enligt förvaltningens förslag.

Trafikutskottet har vid sammanträde den 29 november 2016 § 64 beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.

Ärendet
Villaföreningen i Bergåsa-Västra Mark har skrivit till kommunen med önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom området Bergåsa och Västra Mark. De upplever att många fordonsförare idag överskrider den högsta tillåtna hastigheten som idag är 30 km/h. Särskilt gäller detta på Kronobergsgatan och Baldersvägen. Villaföreningen upplever också att dessa vägar används som genomfartsvägar för trafik till och från högskolan och Gräsviksområdet. Föreningen menar också att många barn och ungdomar rör sig i området och de är rädda för att en allvarlig olycka ska inträffa.

Villaföreningen önskar följande åtgärder:
Påminnelse om 30 km/h med stora markeringar vid Kronobergsgatan, Baldersvägen och Studentgatan.

Fartsänkande åtgärder som blomlådor, avsmalningar, chikaner eller liknande vid infarterna till Kronobergsgatan samt Baldersvägen.

Vägbulor vid Kronobergsgatan och Baldersvägen.

Drift- och serviceförvaltningens synpunkter
Trafikmängd och hastigheter har mätts på Kronobergsgatan, Idrottsvägen och Vasagatan. Trafikmängden vid mätningarna var 359 fordon/dygn (ÅDT), 602 fordon/dygn (ÅDT) samt 159 fordon/dygn (ÅDT). ÅDT står för årsdygnstrafik och är ett genomsnittligt värde på trafiken. De uppmätta trafikmängderna är relativt små och gatorna utgör därför enbart små barriärer för barn och äldre.

Vid samma mättillfällen uppmättes hastigheter. På både Vasagatan och Idrottsvägen körde 85 % av fordonen under 30 km/h medan 85 % av fordonen på Kronobergsgatan som mest körde i 42 km/h. Högsta tillåtna hastighet inom hela Bergåsa-området är 30 km/h och det var alltså enbart på Kronobergsgatan som hastigheten överskreds.

Inom Bergåsa-området har det de senaste 15 åren rapporterats 23 trafikolyckor med personskada, av dessa var 6 måttligt skadade och 17 lindrigt skadade. Av de måttligt skadade var 5 fotgängare som skadats i singelolyckor och en var en kollisionsolycka mellan en cykel och en moped. Av de lindriga skadorna var 12 stycken singelolyckor bland gående och cyklande medan 5 stycken var kollisionsolyckor mellan motorfordon. Olycksrapporteringen visar att trafiksäkerheten är god inom området och att de flesta skadats i singelolyckor.

Det bedöms att andelen genomfartstrafik över Bergåsa-området för att nå högskolan och Gräsvik med dess arbetsplatser är låg eller obefintlig. Dock kan en del av trafiken på Kronobergsgatan vara genomfartstrafik med idrottsanläggningen och badplatsen som mål.

Detta tillsammans med att fordonshastigheten på Kronobergsgatan överstiger den högsta tillåtna hastigheten om 30 km/h så kan det finnas behov för hastighetsdämpande åtgärder. Detsamma gäller på Baldersvägen inom Bergåsa som även denna bedöms ha viss andel genomfartstrafik till idrottsanläggning och badplats.

Här följer länkar till protokollen i sin helhet:

Kommunfullmäktige 2017-09-21
Kommunstyrelsen 2017-09-05
Drift- och servicenämnden 2017-01-31