Parkering Bergåsa

P-Skylt

Parkeringsfrågan har vid flera tillfällen varit uppe till diskussion både i styrelsen och bland boende på Bergåsa. I början av augusti 2019 skickade villaföreningen in en skrivelse till kommunen med förfrågan om 7-dagarsparkering efter påtryckning från medlemmar. Skrivelsen drogs sen tillbaka då det visade sig att önskemålen och behoven skilde sig åt beroende på var på Bergåsa man bor och hur parkeringssituationen ser ut i just det området.

För att få fram de olika behoven och önskemålen gällande parkering på Bergåsa bad styrelsen i slutet av augusti samma år om engagemang från fyra frivilliga medlemmar, som kunde sammanställa önskemålen och föra talan för sitt område på Bergåsa, för att kunna driva parkeringsfrågan på ett sätt som tillvaratog de flestas behov. Dessvärre var intresset mycket svalt och frågan fick bordläggas.

Nu har parkeringsfrågan åter aktualiserats och villaföreningens medlem Karin Andersson har bett oss publicera en uppmaning gällande parkeringssituationen. Styrelsen ber er som har åsikter i frågan att se till att lägga fram dem nu så att vi får en helhetsbild av önskemålen och behoven.

Skicka dina synpunkter till: info@bergasa.se eller kommentera inlägget på föreningens nya Facebooksida https://facebook.com/medlem.bergasa.se

Medlemmar i Bergåsa-Västra Marks villaförening

Undertecknad vänder sig till Er i föreningen, som av olika orsaker inte kan köra in er bil på er tomt, utan måsta ha den på gatan.

Jag önskar att vi kan ena oss om att be föreningens styrelse om att lägga in en förfråga till Karlskrona kommun, om att vi kunde få 7 dygns/boende parkering här i området.

Kommunen gör det svårt för oss boende på olika sätt:

  • 24 timmars parkering och då parkeringsvakter som letar bilar som står längre.
  • Förbud att parkera på vissa gator varje jämn fredag i samband med soptömning.

Det förstnämnda gör att bilen måste köras varje dag och vi bör vara rädda om miljön. Det andra gäller i alla fall på Tegnérliden, finns det fler gator? Tegnérliden är smal, men det finns fler smala gator inom området.

Dessutom har ingen information om parkeringsförbudet (kom för några veckor sedan) meddelats från kommunen till föreningen. Kommunen bör få veta hur vi har det här. Vi måste hjälpa styrelsen, en förfrågan till kommunen bör snarast författas och då behöver vi medlemmar ställa oss bakom denna.

Karin Anderson